Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Venster Tomasz Wójcik, Tomasz Iwański spółka cywilna, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 185455050, adres e-mail: biuro@venster.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem;
3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
a) zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO),
b) zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody;
6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.